Sekce 1: Úvod do problematiky udržitelné spotřeby

Věk:

a) 18-29
23.66%
b) 30-39
17.23%
c) 40-49
17.62%
d) 50-59
18.5%
e) 60-69
16.55%
f) 70-
6.43%

Pohlaví:

a) Žena
55.06%
b) Muž
44.94%

Otázka 1.1

Které z následujících úkolů je podle Vás nejdůležitější v budoucnosti vyřešit?

(Vyberte maximálně tři možnosti)

a) Zajišťovat přírodní zdroje
55.37%
b) Zajišťovat hospodářský růst
14.06%
c) Vytvářet pracovní místa
23.05%
d) Chránit životní prostředí
59.18%
e) Zajistit dobrou správu věcí veřejných
25.78%
f) Vypořádat se s migrací
7.52%
g) Vyvíjet nové technologie
21%
h) Zlepšovat zdravotní stav společnosti
23.14%
i) Zvyšovat ochranu a bezpečnost obyvatelstva
7.91%
j) Posilovat sociální spravedlnost
31.93%

Nebo (jedna možnost)

k) Žádný z výše uvedených úkolů
0.39%
l) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
1.56%

Otázka 1.2

Do jaké míry se zajímáte o otázky trvale udržitelné spotřeby?

(Vyberte jednu možnost)

a) Velmi se zajímám.
46.43%
b) Spíše se zajímám.
45.74%
c) Spíše se nezajímám.
6.17%
d) Vůbec se nezajímám.
0.88%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.78%

Otázka 1.3

Když cestujete do místa vzdáleného do 10 km:

(Vyberte jednu možnost)

a) Dávám přednost cestování veřejnou dopravou.
29.65%
b) Dávám přednost jízdě vlastním automobilem.
36.99%
c) Dávám přednost jízdě na kole.
19.37%
d) Chodím pěšky, je-li to možné.
13.41%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.59%

Otázka 1.4

O co se nejvíce zajímáte, když nakupujete potraviny?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Snažím se vyhnout nadměrnému množství obalů a plýtvání potravinami.
34.12%
b) Dávám přednost potravinám, které jsou snadno a rychle připravitelné.
15.34%
c) Dávám přednost zdravému jídlu.
62.93%
d) Dávám přednost potravinám s vysokými standardy vzhledem k udržitelnosti (např. respekt k lidským právům a životnímu prostředí).
26.84%
e) Potraviny si vybírám většinou podle ceny.
38.45%
f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.79%

Otázka 1.5

Kdo by podle Vás měl převzít hlavní odpovědnost za snahu o udržitelnější spotřebu?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Každý občan
66.47%
b) Nevládní neziskové organizace (NNO)
3.55%
c) Firmy a průmysl
23.37%
d) Lokální a/nebo regionální samospráva
14.69%
e) Národní politici a vláda
40.34%
f) Evropská unie a její instituce
24.85%
g) OSN a další nadnárodní instituce
12.03%

Nebo (jedna možnost)

h) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.99%

Otázka 1.6

Které z následujících politických nástrojů by podle Vás měly být využity pro podporu udržitelné spotřeby?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Stanovení závazných standardů pro udržitelnou spotřebu a prosazení jejich dodržování
31.92%
b) Zahájení informačních kampaní, které by občany motivovaly ke změně jejich spotřebitelského chování a naučily je, jak zpracovávat výrobky udržitelným způsobem
51.72%
c) Označení výrobků tak, aby bylo pro lidi jednodušší poznat produkt vyrobený v souladu se standardy udržitelnosti
25.12%
d) Pomocí dotací a/nebo daní zajistit, aby bylo levnější spotřebovávat udržitelně, a zdražit výrobky a služby s negativními dopady na udržitelnost
51.72%
e) Zákaz výroby a dovozu výrobků a služeb s negativními dopady na udržitelnost
25.02%

Nebo (jedna možnost)

f) Žádný z výše uvedených nástrojů
0.79%
g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.89%

Sekce 2: Posun k udržitelné spotřebě

Otázka 2.1

Kterou z níže uvedených rolí by podle Vás měli občané primárně mít v posunu směrem k udržitelné spotřebě?

(Vyberte jednu možnost)

a) Spotřebitelskou roli – pokusit se kupovat výrobky a využívat služby, které směřují k udržitelné spotřebě
37.88%
b) Politickou roli – volit politiky, kteří podporují udržitelnost; podepisovat petice apod.
9.91%
c) Společensky aktivní roli – účastnit se společenských aktivit ve prospěch udržitelnosti (např. organizovat lokální „bedýnkový“ prodej zeleniny, stát se dobrovolníkem za účelem vzájemné výpomoci s drobnými opravami, angažovat se ve spotřebitelských družstvech pro energii z obnovitelných zdrojů, využívat sdílený automobil apod.)
30.32%
d) Propagační roli – motivovat rodinu, přátele a známé na sociálních sítích k udržitelné spotřebě
18.55%
e) Posun k udržitelné spotřebě by neměl být úlohou občanů.
2.45%
f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.88%

Otázka 2.2

Která ekonomická opatření pro udržitelnější individuální každodenní dopravu považujete za nejpřijatelnější?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Vyšší daně na fosilní paliva (např. benzín, nafta, uhlí)
5.26%
b) Vyšší daně pro auta, která více znečišťují ovzduší, než pro auta, která znečišťují ovzduší méně
23.39%
c) Mýtné na dálnicích a omezený přístup aut do center měst
12.28%
d) Výhodné půjčky na koupi vozů šetrnějších k životnímu prostředí
27.78%
e) Přesun investic do infrastruktury z individuální automobilové dopravy do kvalitnější nabídky veřejné dopravy (např. vyhrazené pruhy, rychlejší vlaky, lodní doprava zařazená do územního plánování)
53.51%
f) Daňové úlevy pro alternativy k individuální automobilové dopravě (např. pro sdílení aut, veřejnou dopravu, využití kola, práci z domova)
50.1%

Nebo (jedna možnost)

g) Žádné z uvedených ekonomických opatření pro mě není přijatelné.
1.56%
h) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
1.46%

Otázka 2.3

Jak by podle Vás měla veřejná správa zlepšit informovanost spotřebitelů o udržitelnosti výrobků? Měla by se zaměřit na:

(Vyberte jednu možnost)

a) Jednoduchost: zjednodušit a ustálit existující značky udržitelnosti na výrobcích
34.74%
b) Úplnost informací: poskytovat více informací na více výrobcích
11.25%
c) Kontrolu: přísně kontrovat informace na výrobcích
24.07%
d) Vzdělávání: vzdělávat spotřebitele, aby lépe rozuměli informacím na výrobcích a v reklamě
28.18%
e) Žádné z výše uvedeného
0.88%
f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.88%

Otázka 2.4

Co by podle Vás měli evropští politici dělat pro zlepšení energetické efektivity, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů?

(Vyberte jednu možnost)

a) Stanovit cíle pro členské státy EU a určit, jak jich dosáhnout
21.83%
b) Stanovit cíle pro členské státy EU, ale nechat na nich, jak dané cíle splní
32.85%
c) Podpořit rozvoj konkrétních technologií (na úkor jiných) ve prospěch daných cílů
36.06%
d) Nechat to zcela na jednotlivých členských státech EU
5.95%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
3.31%

Otázka 2.5

Jak by se měli politici zachovat ve věci občanských iniciativ pro udržitelnost a ve věci procesů společenské angažovanosti (jako je např. lokální „bedýnkový“ prodej zeleniny, kolektivní zahradničení a vaření apod.)?

(Vyberte jednu možnost)

a) Měli by poskytnout finanční podporu (např. dotace, daňové pobídky, partnerství, projektové financování, udílení ocenění atd.)
52.39%
b) Měli by poskytnout poradenství a administrativní podporu
17.6%
c) Měli by poskytnout politickou podporu a uznání.
14.27%
d) Měli by ponechat aktivitu na samotných občanech a na volném trhu.
13.1%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
2.64%

Sekce 3: Snížení spotřeby

Otázka 3.1

Byli byste ochotni dobrovolně omezit svou osobní spotřebu?

(Vyberte jednu možnost)

a) Ano
89.79%
b) Ne
7.56%
c) Nechci odpovědět.
2.65%

Pokud ano, v jaké oblasti byste k tomu byli ochotni nejvíce?

(Vyberte jednu možnost)

a) V oblasti nákupu výrobků – např. nekupovat věci, které vyjdou rychle z módy, nekupovat často nový mobilní telefon nebo jinou elektroniku, sdílet nebo půjčovat si věci namísto jejich nákupu nebo je kupovat z druhé ruky apod.
37.6%
b) V oblasti dopravy – např. omezit jízdu osobním vozem, méně létat letadlem apod.
4.92%
c) V oblasti spotřeby potravin – např. jíst méně masa; kupovat jen to, co skutečně spotřebuji, nekupovat potraviny s negativním dopadem na udržitelnost jako např. mimosezónní ovoce a zeleninu apod.
31.91%
d) V oblasti spotřeby energie a vody v domácnosti – např. snížit teplotu v bytě / pokoji o 1°C, sprchovat se místo koupání, zhasínat, mýt auto méně často apod.
23.72%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
1.86%

Otázka 3.2

Co by měla EU udělat, pokud vůbec něco, pro zajištění delší životnosti výrobků?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Lepší výrobky: zvýšit povinnou dobu záruky a posílit vyšší výrobní standardy tak, aby výrobky více vydržely
71.57%
b) Etikety: označovat výrobky jejich trvanlivostí tak, aby si občané mohli vybrat výrobky, které vydrží déle
27.45%
c) Opravitelné výrobky: Zvýšit dostupnost náhradních dílů a umožnit, aby bylo jednodušší a levnější nechat výrobek opravit
62.25%
d) EU by neměla dělat žádná politická opatření zvyšující životnost výrobků
3.92%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
1.08%

Otázka 3.3

Domníváte se, že by veřejná správa měla regulovat reklamní kampaně, aby se snížila spotřeba?

(Vyberte jednu možnost)

a) Ano
80.37%
b) Ne
16.39%
c) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
3.24%

Pokud ano, veřejná správa by měla:

(Vyberte jednu možnost)

a) Zajistit, aby reklamy neoznačovaly klamně výrobky jako přátelské k životnímu prostředí, když tomu tak ve skutečnosti není
41.51%
b) Zakázat kampaně podporující nadměrnou spotřebu nebo plýtvání jako např. „tři za cenu jednoho“
21.25%
c) Zajistit, aby každá reklama zmínila, jaké dopady má výroba a spotřeba výrobku na udržitelnost životního prostředí
19.05%
d) Podpořit reklamní kampaně na výrobky s malými dopady na životní prostředí
17.34%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.85%

Otázka 3.4

Evropská komise doporučuje členským státům EU přechod od daní z příjmu k daním ze spotřeby materiálu, aby byla vytvořena udržitelnější společnost. Má podle Vás dojít k přechodu z daně z příjmu na daň ze spotřeby a využívání zdrojů?

(Vyberte jednu možnost)

a) Ano
59.82%
b) Ne
24.56%
c) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
15.62%

Sekce 4: Směrem k ekonomice s nulovým plýtváním?

Otázka 4.1

Evropská komise stanovila dlouhodobý cíl: do roku 2050 budeme mít ekonomiku, ve které se nebude ničím plýtvat a ve které jsou např. materiály recyklovány a opětovně co nejvíce využívány. Součástí podpory této myšlenky “oběhového hospodářství ” je uplatňovat následující hierarchii činností při zacházení s odpady: předně snižovat množství odpadů, pak opětovně odpady využívat, recyklovat a kompostovat je, až poté je spalovat za účelem výroby energie a teprve tehdy, kdy nebude možné využít předchozí vítanější kroky, odpad vyhazovat na skládku. Jak vysoké by, podle Vás, tyto ambice měly být?

(Vyberte jednu možnost)

a) Měli bychom snížit množství odpadu, který vytváříme, ale není to ta nejnaléhavější výzva do budoucna.
16.67%
b) Měli bychom usilovat o ekonomiku, ve které není vytvářen žádný odpad, ale zároveň bychom měli být méně ambiciózní ohledně času, v němž toho chceme dosáhnout.
38.33%
c) Ekonomiku bez plýtvání bychom měli mít do roku 2050 za každou cenu (včetně např. silné regulace pro občany a firmy).
40%
d) Zda bude nebo nebude tohoto cíle dosaženo, by měl rozhodnout trh.
2.35%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
2.65%

Otázka 4.2

Jaké jsou podle Vás ty nejlepší cesty ke snížení celkového množství vyhozeného jídla?

(Vyberte maximálně tři možnosti)

a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem (např. vysvětlováním rozdílu mezi „minimální trvanlivost“ a „spotřebuje do”, nabízením návodů, jak plánovat nákupy, jak vařit se zbytky, uskladňovat jídlo atd.)
66.57%
b) Podporovat inovativní a chytré obaly, které jsou znovu uzavíratelné a monitorují čerstvost potraviny
33.73%
c) Stimulovat vhodnou výrobu (vyrábět jen to, co je poptáváno, ve správném množství a ve správném čase a místě)
43.26%
d) Nabízet adekvátní velikosti porcí, aby se co nejméně vyhazovalo
39.33%
e) Třídit organický odpad z domácností za pomoci uživatelsky příznivého a ekonomicky výhodného systému kompostáren
32.35%
f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a které by se např. kvůli prošlému datu spotřeby vyhodily, a nabízet je sociálně potřebným nebo vhodným institucím (potravinovým bankám apod.)
37.17%
g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.29%

Otázka 4.3

Předpokládejme, že EU stanoví cíl, že by mělo být 80 % starých mobilních telefonů znovu použito a recyklováno. Co myslíte, že by měla EU dělat, aby tohoto cíle dosáhla?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) Pobídnout spotřebitele, aby odevzdávali svůj starý telefon, když kupují nový (Dát slevu spotřebitelům, když při koupi nového telefonu odevzdají ten starý.)
65.78%
b) Zavést povinnost odevzdat svůj starý mobil při koupi nového
15.93%
c) Podporovat půjčování/leasing mobilů místo jejich nákupu
6.19%
d) Pobídnout výrobce, aby dělali mobily, které lze opravit nebo vylepšit
33.63%
e) Uložit výrobcům povinnost sestavovat telefony tak, aby všechny materiály byly jednoduše obnovitelné a recyklovatelné
59%
f) Pro dosažení uvedeného cíle jsou současné cíle pro obnovu, opětovné použití a recyklaci dostatečné.
1.18%
g) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
0.49%

Otázka 4.4

Jak by měla EU působit proti trhu s tzv. konfliktními minerály, tj. materiály, které se těží v oblastech ozbrojených konfliktů a ze kterých plynou zisky bojujícím stranám?

(Vyberte jednu možnost)

a) Pro firmy uvádějící tyto materiály na trh by měla EU zavést dobrovolné označování, které by ukazovalo, že daná surovina neobsahuje žádné konfliktní minerály.
17.84%
b) EU by měla zavést závaznou legislativu, která by určovala, jak těžit, zpracovávat, obchodovat a spotřebovávat konfliktní minerály.
42.75%
c) EU by se měla zaměřit na recyklaci výrobků, které obsahují konfliktní materiály.
31.37%
d) EU by neměla působit proti tržním silám.
2.45%
e) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
5.59%

Otázka 4.5

Jak by podle Vás měla EU s ohledem na ekonomiku s nulovým plýtváním jednat v rámci dovozu surovin a vývozu odpadu?

(Vyberte maximálně dvě možnosti)

a) EU by si měla ponechat výrobky obsahující vzácné materiály a potenciálně konfliktní minerály na svém území, aby je mohla opětovně používat a recyklovat.
44.22%
b) EU by měla mít možnost dovážet odpad obsahující vzácné materiály a potenciálně konfliktní minerály ze zemí mimo EU, ale jen pokud by mohl být v EU zpracován udržitelnějším způsobem než jinde.
18.24%
c) EU by měla zavádět postupné zákazy nebezpečných / toxických složek ve výrobcích (např. v elektronice).
47.45%
d) EU by měla čelit (nelegálnímu) vývozu nebezpečného odpadu do chudších oblastí.
45.59%
e) Nebezpečný odpad může být vyvážen do třetích zemí, ale jen pokud jsou v nich zaručeny férové pracovní podmínky a dostatečně vysoké standardy pro bezpečnost a péči o životní prostředí.
15%
f) Nechci odpovědět. / Nemám na to názor.
3.24%

Dotazník ke zhodnocení akce

1) Změnila účast na občanské konzultaci Váš pohled na udržitelnou spotřebu?

a) Ano, nyní je pozitivnější
62.83%
b) Ano, nyní je negativnější
1.1%
c) Ne, je stejný jako před touto akcí
33.97%
d) Nevím
2.1%

2) Zúčastnili byste se znovu takové občanské konzultace, kdybyste byli pozváni?

a) Ano
88.56%
b) Ne
0.9%
c) Možná
9.75%
d) Nevím
0.8%
Prosím, označte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

3) “Informační brožura a videa mi připadala vyvážená a informativní.”

a) Rozhodně souhlasím
41.05%
b) Spíše souhlasím
50.8%
c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím
6.66%
d) Spíše nesouhlasím
1.19%
e) Rozhodně nesouhlasím
0.3%

4) “V debatě u mého stolu byly účastníky konzultace prezentovány a diskutovány různé názory a perspektivy na udržitelnou spotřebu.”

a) Rozhodně souhlasím
49.9%
b) Spíše souhlasím
42.43%
c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím
4.98%
d) Spíše nesouhlasím
2.39%
e) Rozhodně nesouhlasím
0.3%

5) “V budoucnu by v Evropě měly probíhat podobné diskuse jako je tato.”

a) Rozhodně souhlasím
69.28%
b) Spíše souhlasím
27.61%
c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím
3.01%
d) Spíše nesouhlasím
0.1%
e) Rozhodně nesouhlasím
0%

6) "Domnívám se, že občanská konzultace přinese politikům a klíčovým aktérům hodnotné výstupy."

a) Rozhodně souhlasím
33.03%
b) Spíše souhlasím
44.81%
c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím
17.62%
d) Spíše nesouhlasím
3.83%
e) Rozhodně nesouhlasím
0.7%

7) “S organizací občanské konzultace v České republice jsem celkově spokojen/a.”

a) Rozhodně souhlasím
57.59%
b) Spíše souhlasím
35.48%
c) Ani nesouhlasím, ani souhlasím
4.82%
d) Spíše nesouhlasím
1.91%
e) Rozhodně nesouhlasím
0.2%