Sessió 1: Introducció al consum sostenible

Edat:

a) -29
23.66%
b) 30-39
17.23%
c) 40-49
17.62%
d) 50-59
18.5%
e) 60-69
16.55%
f) 70-
6.43%

Gènere:

a) Dona
55.06%
b) Home
44.94%

Pregunta 1.1

Quines tasques pensa que són les més importants en el futur?

(Triï tres opcions)

a) Assegurar els recursos naturals
55.37%
b) Garantir el creixement econòmic
14.06%
c) Crear llocs de treball
23.05%
d) Protegir el medi ambient
59.18%
e) Garantir una bona governança
25.78%
f) Ocupar-se de la migració
7.52%
g) Desenvolupar noves tecnologies
21%
h) Millorar la salut pública
23.14%
i) Augmentar la seguretat
7.91%
j) Millorar la justícia social
31.93%

O (una opció)

k) Cap de les respostes anteriors
0.39%
l) Prefereixo no contestar
1.56%

Pregunta 1.2

Fins a quin punt li preocupa el consum sostenible?

(Triï una opció)

a) Molt preocupat
46.43%
b) Moderadament preocupat
45.74%
c) No gaire preocupat
6.17%
d) Gens preocupat
0.88%
e) Prefereixo no contestar
0.78%

Pregunta 1.3

Per recórrer distàncies de fins a 10 km

(Triï una opció)

a) Prefereixo usar el transport públic
29.65%
b) Prefereixo usar el meu cotxe
36.99%
c) Prefereixo usar la bicicleta
19.37%
d) Camino sempre que és possible
13.41%
e) Prefereixo no contestar
0.59%

Pregunta 1.4

Quin són els seus principals incentius per triar un producte alimentari?

(Triï dues opcions)

a) M’esforço per evitar generar escombraries i residus alimentaris
34.12%
b) Prefereixo el menjar que es pugui preparar ràpidament
15.34%
c) Prefereixo l’alimentació saludable
62.93%
d) Prefereixo els productes amb estàndards d’alta sostenibilitat (per exemple, que respectin els drets humans i el medi ambient)
26.84%
e) Principalment trio productes basant-me en el seu cost
38.45%
f) Prefereixo no contestar
0.79%

Pregunta 1.5

Segons la seva opinió, qui hauria d’assumir la principal responsabilitat en la recerca d’un consum més sostenible?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) El ciutadà
66.47%
b) Les organitzacions no governamentals (ONG)
3.55%
c) El sector empresarial i la indústria
23.37%
d) Els governs locals i/o regionals
14.69%
e) Els polítics i governs nacionals
40.34%
f) La UE i les seves institucions
24.85%
g) Les Nacions Unides i altres organismes supranacionals
12.03%

O (una opció)

h) Prefereixo no contestar
0.99%

Pregunta 1.6

Quins instruments polítics pensa que s’haurien d’usar per estimular el consum sostenible?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) Fixar i enfortir estàndards per a una producció i ús sostenibles
31.92%
b) Fer campanyes informatives per encoratjar els ciutadans perquè canviïn els seus hàbits de consum i aprenguin com aprofitar i eliminar el producte d’una manera sostenible
51.72%
c) Etiquetar els productes perquè els ciutadans puguin identificar més fàcilment els productes d’acord amb estàndards de sostenibilitat
25.12%
d) Fer que el consum sostenible sigui més barat i incrementar el preu dels productes amb impacte sostenible negatiu a través de subvencions i/o impostos
51.72%
e) Prohibir la producció i la importació de productes i serveis amb impacte sostenible negatiu
25.02%

O (una opció)

f) Cap de les respostes anteriors
0.79%
g) Prefereixo no contestar
0.89%

Sessió 2: Evolució vers un consum més sostenible

Pregunta 2.1

En la seva opinió, quin paper haurien de tenir els ciutadans en l’evolució vers un consum sostenible?

(Triï una opció)

a) Paper de consumidor: amb la compra de productes i ús de serveis que evolucionin cap a un consum més sostenible.
37.88%
b) Paper polític: votar els polítics que prometen sostenibilitat, firmant peticions, etc.
9.91%
c) Paper d’acció col•lectiva: participar en les activitats comunitàries en favor de la sostenibilitat (per exemple, organitzar recollida d’aliments, ser membre de cooperatives d’energia renovable, compartir cotxe)
30.32%
d) Paper promotor: motivar la família, els amics i les xarxes socials perquè consumeixin d’una manera sostenible
18.55%
e) Això no és responsabilitat dels ciutadans
2.45%
f) Prefereixo no contestar
0.88%

Pregunta 2.2

Quines mesures econòmiques per fer que el transport privat diari sigui més sostenible considera vostè més acceptables?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) Impostos més alts sobre el combustible fòssil, sempre que es redirigeixin els guanys que generin a mitigar els impactes de mobilitat nocius
5.26%
b) Impostos més alts sobre els vehicles contaminants enfront dels que contaminen menys.
23.39%
c) Peatges i accés limitat dels cotxes als centres urbans de les ciutats i autopistes
12.28%
d) Ajudes per comprar cotxes més ecològics
27.78%
e) Fer que les inversions en infraestructures vagin més enllà de la mobilitat amb cotxe particular i permetin que millori la qualitat del transport públic (per exemple, carrils exclusius, trens més ràpids, canvis en l’ordenació urbana).
53.51%
f) Incentius fiscals per a les alternatives al transport amb cotxe particular (per exemple, ús compartit de cotxes, transport públic, ús de la bicicleta, teletreball)
50.1%

(O una opció)

g) No trobo acceptable cap mesura econòmica
1.56%
h) Prefereixo no contestar
1.46%

Pregunta 2.3

Com pensa vostè que les autoritats públiques haurien de millorar la informació al consumidor sobre la sostenibilitat dels productes? S’haurien de centrar en:

(Triï una opció)

a) Simplicitat: simplificar i estandarditzar les actuals etiquetes de sostenibilitat
34.74%
b) Informació exhaustiva: proporcionar més informació sobre més productes
11.25%
c) Control: control estricte de la informació i de les queixes sobre productes
24.07%
d) Educació: educar el consumidor de manera que pugui entendre millor la informació sobre els productes i els anuncis
28.18%
e) Cap de les respostes anteriors
0.88%
f) Prefereixo no contestar
0.88%

Pregunta 2.4

Què haurien de fer els decisors polítics de la UE per millorar l’eficiència energètica, incrementar l’ús de les energies renovables i reduir l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle?

(Triï una opció)

a) Fixar objectius per als Estats membres, i especificar com s'han d'assolir aquests objectius
21.83%
b) Fixar objectius però deixar que siguin els Estats membres els qui decideixen com acomplir els objectius
32.85%
c) Estimular canvis tecnològics (d’una tecnologia a una altra) per assolir els objectius (d’eficiència energètica, augment de l’ús d’energies renovables i la reducció d’emissions)
36.06%
d) Deixar-ho tot en mans dels Estats membres
5.95%
e) Prefereixo no contestar
3.31%

Pregunta 2.5

Com haurien d’actuar els decisors polítics en iniciatives sostenibles de dalt a baix i processos de participació comunitària (com ara campanyes de captació d’aliments, feines col·lectives de jardineria i cuina, cooperatives d’energia renovable, compartició d’eines etc.)?

(Triï una opció)

a) Proporcionant suport financer (per exemple, subvencions, incentius fiscals, col•laboracions, finançament de projectes, premis)
52.39%
b) Donant assessorament i suport administratiu
17.6%
c) Mostrant suport i reconeixement polítics
14.27%
d) Deixant les iniciatives ciutadanes en mans dels mateixos ciutadans i del mercat
13.1%
e) Prefereixo no contestar
2.64%

Sessió 3: Reduir el consum

Pregunta 3.1

Estaria disposat/da a reduir voluntàriament el seu consum personal?

(Triï una opció)

a) Sí
89.79%
b) No
7.56%
c) Prefereixo no contestar
2.65%

Si la resposta és positiva, en quin àmbit estaria més disposat/da a reduir el seu consum personal?

(Triï una opció)

a) Productes, per exemple, no comprar ítems que es passin ràpidament de moda, no canviar sovint de model de mòbil i altres aparells electrònics, compartir o llogar en comptes de comprar, comprant productes de segona mà
37.6%
b) Transport: per exemple, usar menys el cotxe particular, viatjar menys amb avió
4.92%
c) Consum alimentari: per exemple, menjar menys carn de la que menjo ara, no comprar productes alimentaris amb impacte negatiu sobre la sostenibilitat, com ara comprar fruites i verdures que no són de temporada
31.91%
d) Consum energètic i d’aigua a la llar, per exemple baixar la temperatura de la llar un 1°C, dutxar-se en comptes de banyar-se, tancar les llums, rentar menys el cotxe
23.72%
e) Prefereixo no contestar
1.86%

Pregunta 3.2

Què hauria de fer la UE per garantir que els productes tinguin més durabilitat?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) Millors productes: augmentar les garanties obligatòries i fer que els estàndards de producció siguin més alts de manera que els productes siguin més durables.
71.57%
b) Etiquetatge: productes etiquetats per reflectir la durabilitat de manera que els ciutadans puguin elegir productes més duradors.
27.45%
c) Productes reparables: augmentar la disponibilitat de les peces de recanvi i fer que sigui més barat reparar-los.
62.25%
d) La UE no hauria de fer polítiques que incrementin la durabilitat dels productes
3.92%
e) Prefereixo no contestar
1.08%

Pregunta 3.3

Per tal de reduir el consum, pensa que les autoritats públiques haurien de regular les campanyes de màrqueting?

(Triï una opció)

a) Sí
80.37%
b) No
16.39%
c) Prefereixo no contestar
3.24%

Si la resposta és positiva, les autoritats públiques haurien de:

(Triï una opció)

a) Garantir que els anuncis no són productes de “maquillatge ecològic”, és a dir, presentar un producte en el mercat com si fos ecològic quan no és així
41.51%
b) Prohibir campanyes que promouen consumir més i generar més residus com les ofertes 3x1
21.25%
c) Garantir que tots els anuncis facin menció a l’impacte de sostenibilitat del producte anunciat
19.05%
d) Donar suport a campanyes de màrqueting de productes amb impacte de sostenibilitat baix
17.34%
e) Prefereixo no contestar
0.85%

Pregunta 3.4

La Comissió Europea recomana als Estats membres reduir els impostos sobre la renda per centrar-se més en impostos sobre l’ús de material per tal de crear una societat més sostenible. Els impostos haurien de gravar més el consum i l’ús de recursos que no pas la renda?

(Triï una opció)

a) Sí
59.82%
b) No
24.56%
c) Prefereixo no contestar
15.62%

Sessió 4: Vers una economia sense residus?

Pregunta 4.1

La Comissió Europea ha formulat un objectiu a llarg termini: que d’aquí al 2050 tindrem una economia sense residus I que, per exemple, els materials siguin reutilitzats tant com sigui possible. En el marc de promoció de la idea d’una “economia circular” s’està aplicant una jerarquia dels residus: reduir, reutilitzar, reciclar i transformar, cremar per crear energia, eliminar residus en un abocament. Què pensa sobre aquest objectiu?

(Triï una opció)

a) Hauríem de reduir la quantitat de residus que produïm, però no és aquest el repte de futur més urgent
16.67%
b) Hauríem d’avançar cap una economia en què es produeixin menys deixalles, però hauríem de ser més ambiciosos en relació al calendari i l’abast de l’objectiu de la reducció de deixalles
38.33%
c) El 2050 hauríem de fer tot el possible per tenir una economia sense residus (inclosa per exemple una normativa sòlida per a ciutadans i empreses)
40%
d) Si s’hauria de deixar o no que el mercat assoleixi aquest objectiu
2.35%
e) Prefereixo no contestar
2.65%

Pregunta 4.2

Quines són les millors maneres de reduir la quantitat d’aliments que es malbarata?

(Triï 3 opcions com a màxim)

a) Ser conscient de com es pot evitar el malbaratament d’aliments (per exemple, explicant la diferència entre “consumir preferentment” i “data de caducitat”, i com planificar les compres, cuinar amb restes de menjar, emmagatzemar aliments, etc.)
66.57%
b) Promoure un embalatge innovador i intel•ligent que pugui ser obert i tancat de nou i que controli la frescor dels aliments
33.73%
c) Estimular una producció ajustada (produir només el que es necessita, en la quantitat i lloc correctes)
43.26%
d) Oferir porcions de mida adequades i amb un malbaratament mínim
39.33%
e) Fer una separació selectiva de residus a les llars tot proporcionant sistemes de recollida atractius i econòmics
32.35%
f) Usar un sistema de separació selectiva dels aliments encara comestibles, que si no serien descartats totalment
37.17%
g) Prefereixo no contestar
0.29%

Pregunta 4.3

Suposem que la UE fixa a llarg termini l’objectiu que el 80% dels telèfons mòbils han de ser reutilitzats I reciclats. Pensa que Europa pot assolir aquest objectiu?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) Estimular els consumidors perquè lliurin els seus telèfons vells quan en comprin un de nou (per exemple, oferint-los un descompte en el preu del nou telèfon)
65.78%
b) Fer que sigui obligatori lliurar el mòbil vell quan se’n compra un de nou
15.93%
c) Promoure sistemes de lloguer de telèfons mòbils en comptes de comprar-los
6.19%
d) Estimular els fabricants per fer que els telèfons mòbils vells siguin actualitzats i reparats
33.63%
e) Obligar els fabricants a fer telèfons de manera que tots els seus materials siguin fàcilment recuperables i reciclables
59%
f) Els actuals objectius de recuperació, reutilització i reciclatge de telèfons mòbils són prou ambiciosos
1.18%
g) Prefereixo no contestar
0.49%

Pregunta 4.4

Què hauria de fer Europa per combatre el comerç dels denominats minerals de conflicte, és a dir, els minerals que són extrets a àrees amb conflictes armats I que beneficien les parts en conflicte?

(Triï una opció)

a) Implementar un sistema de certificació voluntària per a les empreses que col•loquin matèries primeres en el mercat per mostrar que no contenen minerals de conflicte
17.84%
b) Desenvolupar legislació vinculant sobre minerals de conflicte que abraci tota la cadena de producció des de la mina fins a l’usuari final (empreses, consumidors)
42.75%
c) Donar prioritat al desenvolupament de formes de reciclatge de productes que contenen materials de conflicte que siguin més viables des del punt de vista econòmic
31.37%
d) La UE no hauria de lluitar contra això, sinó que ho hauria de deixar en mans de les forces del mercat
2.45%
e) Prefereixo no contestar
5.59%

Pregunta 4.5

En una economia sense residus, quina de les opcions següents considera que és la millor manera que té la UE d’actuar quan es tracta de la importació de matèries primeres i l’exportació de residus?

(Triï dues opcions com a màxim)

a) La UE hauria de fer que els productes que contenen materials rars i minerals de conflicte en la UE siguin reutilitzats i reciclats
44.22%
b) La UE podria importar residus que continguin materials rars i minerals de conflicte de fora de la Unió Europea, però només si poden ser processats de forma més sostenibles que a d’altres llocs
18.24%
c) La UE hauria d’introduir gradualment prohibicions sobre la presència de parts perilloses o tòxiques en els productes (per exemple, en els aparells electrònics).
47.45%
d) La UE hauria de lluitar contra l’enviament il•legal de residus perillosos a regions més pobres
45.59%
e) Els residus perillosos es poden transportar a tercers països, però únicament amb condicions de treball justes i seguretat adequada i garantint estàndards de tractament mediambiental
15%
f) Prefereixo no contestar
3.24%

Preguntes d’avaluació

1) Ha canviat d’opinió sobre el consum sostenible després d’haver participat en aquesta consulta ciutadana?

a) Sí, ara tinc una opinió més positiva
62.83%
b) Sí, ara tinc una opinió més negativa
1.1%
c) No, és la mateixa que abans de la consulta
33.97%
d) No ho sé
2.1%

2) Participaria en una altra consulta ciutadana si el tornessin a convidar?

a) Sí
88.56%
b) No
0.9%
c) Potser
9.75%
d) No ho sé
0.8%
Si us plau, indiqui fins a quin punt està d’acord o en desacord amb les afirmacions següents:

3) “El llibret i els vídeos m’han semblat equilibrats i instructius”

a) Hi estic totalment d’acord
41.05%
b) Hi estic d’acord
50.8%
c) Ni d’acord ni en desacord
6.66%
d) No hi estic d’acord
1.19%
e) Hi estic totalment en desacord
0.3%

4) “A la meva taula els participants han presentat i debatut diferents opinions i perspectives”

a) Hi estic totalment d’acord
49.9%
b) Hi estic d’acord
42.43%
c) Ni d’acord ni en desacord
4.98%
d) No hi estic d’acord
2.39%
e) Hi estic totament en desacord
0.3%

5) “Hi haurien de fer-se processos de diàleg com aquest en el futur”

a) Hi estic totalment d’acord
69.28%
b) Hi estic d’acord
27.61%
c) Ni d’acord ni en desacord
3.01%
d) No hi estic d’acord
0.1%
e) Hi estic totalment en desacord
0%

6) "Penso que aquesta consulta ciutadana ha generat informació valuosa per als polítics i els decisors polítics"

a) Hi estic totalment d’acord
33.03%
b) Hi estic d’acord
44.81%
c) Ni d’acord ni en desacord
17.62%
d) No hi estic d’acord
3.83%
e) Hi estic totalment en desacord
0.7%

7) “En general, estic satisfet/a amb l’organització de la consulta ciutadana al meu país”

a) Hi estic totalment d‘acord
57.59%
b) Hi estic d’acord
35.48%
c) Ni d’acord ni en desacord
4.82%
d) No hi estic d’acord
1.91%
e) Hi estic totalment en desacord
0.2%