Сесия 1: Въведение в устойчивото потребление

Възраст:

a) 18-29
23.66%
b) 30-39
17.23%
c) 40-49
17.62%
d) 50-59
18.5%
e) 60-69
16.55%
f) 70-
6.43%

Пол:

a) Жена
55.06%
b) Мъж
44.94%

Въпрос 1.1

Според Вас, кои от посочените по-долу са най-значимите задачи в бъдеще?

(Посочете до три отговора)

a) Опазване на природните ресурси
55.37%
b) Осигуряване на икономически растеж
14.06%
c) Създаване на нови работни места
23.05%
d) Опазване на околната среда
59.18%
e) Осигуряване на добро управление
25.78%
f) Справяне с миграцията
7.52%
g) Разработване на нови технологии
21%
h) Подобряване на общественото здраве
23.14%
i) Повишаване на сигурността и безопасността
7.91%
j) Подобряване на социалната справедливост
31.93%

Или (посочете само един отговор)

k) Нито един от изброените по-горе
0.39%
l) Предпочитам да не давам отговор
1.56%

Въпрос 1.2

Колко сте загрижен/а по отношение на устойчивото потребление?

(Посочете един отговор)

a) Много съм загрижен/а
46.43%
b) Умерено съм загрижен/а
45.74%
c) Не съм особено загрижен/а
6.17%
d) Изобщо не съм загрижен/а
0.88%
e) Предпочитам да не давам отговор
0.78%

Въпрос 1.3

Когато трябва да пътувам на разстояние до 10 км.,

(Посочете един отговор)

a) предпочитам да използвам обществен транспорт.
29.65%
b) предпочитам да използвам личния си автомобил.
36.99%
c) предпочитам да използвам велосипед.
19.37%
d) предпочитам да вървя пеш, когато е възможно.
13.41%
e) Предпочитам да не давам отговор
0.59%

Въпрос 1.4

Кои са основните Ви съображения при избора на хранителни продукти?

(Изберете до два отговора)

a) Старая се да избегна изхвърлянето на опаковки и хранителни отпадъци
34.12%
b) Предпочитам храна, която се приготвя лесно и бързо
15.34%
c) Предпочитам здравословна храна
62.93%
d) Предпочитам продукти с високи стандарти за устойчивост (например зачитане на човешките права и опазване на околната среда)
26.84%
e) Избирам продукти предимно според цената им
38.45%
f) Предпочитам да не давам отговор
0.79%

Въпрос 1.5

Според Вас, кой трябва да поеме главната отговорност в стремежа за постигане на по-устойчиво потребление?

(Посочете до два отговора)

a) Отделният гражданин
66.47%
b) Неправителствените организации (НПО-тата)
3.55%
c) Бизнесът и индустрията
23.37%
d) Управлението на местно/регионално равнище
14.69%
e) Политиците и правителствата на национално равнище
40.34%
f) Европейският съюз и неговите институции на европейско равнище
24.85%
g) Организация на обединените нации и други организации на международно равнище
12.03%

Или (един отговор)

h) Предпочитам да не давам отговор
0.99%

Въпрос 1.6

Според Вас, кои политически инструменти следва да бъдат използвани, за да се стимулира устойчивото потребление?

(Посочете до два отговора)

a) Разработване и въвеждане на стандарти за устойчиво производство и потребление
31.92%
b) Провеждане на информационни кампании, целящи да насърчат гражданите да променят модела си на потребление, както и да ги научат как да използват и да извеждат от употреба продуктите по устойчив начин
51.72%
c) Поставяне етикети на стоките, за да се улеснят гражданите при избора им на продукти, които са произведени в съответствие със стандартите за устойчивост
25.12%
d) Поевтиняване на устойчивото потребление и увеличаване на цената на продукти с отрицателно въздействие върху устойчивостта чрез субсидии и/или данъци
51.72%
e) Забрана на производството и вноса на стоки и услуги, които оказват отрицателно въздействие върху устойчивостта
25.02%

Или (един отговор)

f) Нито един от изброените по-горе
0.79%
g) Предпочитам да не давам отговор
0.89%

Сесия 2: Преход към по-устойчиво потребление

Въпрос 2.1

Според Вас коя от изброените по-долу е най-важната роля, която трябва да имат гражданите в процеса, водещ към постигане на по-устойчиво потребление?

(Посочете един отговор)

a) Роля на потребители - опитвайки се да купуват продукти и услуги, благодарение на които се постига по-устойчиво потребление
37.88%
b) Политическа роля - като гласуват за политици, които насърчават устойчивостта, като подписват петиции с тази цел и т.н.
9.91%
c) Активна роля в местната общност - участие в дейности в полза на устойчивостта, провеждани от общността, в която живеят (например участие като доброволци в инициативи като „кафе за поправка“ (repair cafés), в което посетителите могат свободно да ползват необходимите им инструменти, за да поправят старите си вещи с цел да ги използват отново; участие в местни кооперативи, произвеждащи възобновяема енергия за нуждите на дадената местна общност/квартал; участие в инициативи като съвместно ползване на даден автомобил от няколко човека)
30.32%
d) Популяризираща роля - мотивирайки семейството, приятелите и контактите си от социалните мрежи, в които участват, да използват продукти и услуги по устойчив начин
18.55%
e) Не следва да бъде отговорност на гражданите
2.45%
f) Предпочитам да не давам отговор
0.88%

Въпрос 2.2

Кои икономически мерки, целящи да постигнат устойчивост в ежедневния транспорт на хората в рамките на дадено населено място, приемате за най-допустими?

(Посочете до два отговора)

a) По-високи цени на горивата
5.26%
b) По-високи данъци за превозните средства, които замърсяват околната среда в по-голяма степен, и по-ниски данъци за тези, които замърсяват в по-малка степен
23.39%
c) Пътни такси за магистралите и ограничен достъп на автомобили в централната част на градовете
12.28%
d) Заеми с по-добри условия за закупуване на еко- автомобили
27.78%
e) Промяна на инвестиционните приоритети от подобряване на пътната инфраструктура, ползвана предимно от притежателите на лични моторни превозни средства, към подобряване на качеството на услугите на обществения транспорт (например пътни ленти за автобуси, по-бързи влакове, промени в градското планиране)
53.51%
f) Данъчни стимули за ползване на алтернативи на личните автомобили (например съвместно ползване на даден автомобил от няколко човека, ползване на обществен транспорт, ползване на велосипед, работа от дома)
50.1%

Или (посочете само един отговор)

g) Не следва да се налагат икономически мерки
1.56%
h) Предпочитам да не давам отговор
1.46%

Въпрос 2.3

Как съответните власти и институции би трябвало, според Вас, да подобрят информираността на потребителите относно устойчивостта на продуктите? Вниманието им би трябвало да бъде насочено към:

(Посочете един отговор)

a) леснотата на използване и разбиране: опростяване и стандартизиране на съществуващите етикети, обозначаващи устойчивостта на продуктите;
34.74%
b) изчерпателността на информацията: предоставяне на повече информация за повече продукти;
11.25%
c) контрол: строг контрол върху информацията за продуктите, предоставени от страна на производителите, както и върху рекламациите, направени от недоволни/потърпевши потребители;
24.07%
d) знанията: образоване на потребителите, за да могат да разбират по-добре рекламите на продуктите, както и информацията, която им бива предоставяна за даден продукт;
28.18%
e) Нито един от изброените по-горе
0.88%
f) предпочитам да не давам отговор.
0.88%

Въпрос 2.4

Според вас какво трябва да направят политиците и законодателите на европейско равнище, за да се подобри енергийната ефективност, да се увеличи делът на енергията, произведена от възобновяеми източници и да се намалят емисиите на парникови газове?

(Посочете един отговор)

a) Да поставят цели на страните членки и да уточнят как да бъдат постигнати тези цели
21.83%
b) Да поставят цели, оставяйки решението за избора на конкретните механизми, които да бъдат прилагани за постигане на определените цели, на съответната държава членка
32.85%
c) Да насърчават навлизането на определени технологии за сметка на други, с цел постигане на поставените цели
36.06%
d) Да оставят решенията на тези проблеми на държавите членки
5.95%
e) Предпочитам да не давам отговор
3.31%

Въпрос 2.5

Какви действия трябва да предприемат политиците и органите на местната власт по отношение на гражданските инициативи, възникнали в местната общност за постигане на устойчивост, както и по отношение на инициативи, целящи да ангажират местните общности (като колективно градинарство и готвене; създаване на местни кооперативи, произвеждащи възобновяема енергия за нуждите на дадената общност/квартал?

(Посочете един отговор)

a) Предоставяне на финансова подкрепа (например субсидии, данъчни стимули, партньорства, финансиране на проекти, награди)
52.39%
b) Предоставяне на необходимите насоки и административна подкрепа
17.6%
d) Предоставяне на политическа подкрепа и признание
14.27%
c) Ненамеса в подобни инициативи, оставяйки ги изцяло в ръцете на гражданите и пазара
13.1%
e) Предпочитам да не давам отговор
2.64%

Сесия 3: Намаляване на потреблението

Въпрос 3.1

Бихте ли намалили личното си потребление доброволно?

(Посочете един отговор)

a) Да
89.79%
b) Не
7.56%
c) Предпочитам да не давам отговор
2.65%

Ако отговорът Ви е положителен, кое от изброените сте най-склонен/на да направите?

(Посочете един отговор)

a) Продукти - незакупуване на стоки, които бързо излизат от мода; избягване на честото закупуване на нови мобилни телефони и друга електроника; общо ползването или наемане на даден продукт вместо закупуването му; покупки на продукти втора употреба и т.н.
37.6%
b) Транспорт - по-рядко използване на личния автомобил; по-рядко летене със самолет
4.92%
c) Консумация на храна - намаляване на консумацията на месо; закупуване на точно определено количество, което ще бъде употребено напълно; отказ за закупуване на продукти, които оказват отрицателно въздействие върху околната среда като плодове и зеленчуци извън сезона им
31.91%
d) Употреба на енергия и вода в домакинството - понижаване на стайната температура с 1°C; използване на душ, вместо вана; изключване на осветлението; по-рядко миене на личния автомобил
23.72%
e) Предпочитам да не давам отговор
1.86%

Въпрос 3.2

Какви мерки трябва да предприеме Европейският съюз, за да се гарантира по-продължителната употреба на продуктите?

(Посочете до два отговора)

a) По-качествени продукти: удължаване на периода на задължителната гаранция и налагане на по-високи производствени стандарти, за да станат продуктите годни за по-дълготрайна употреба
71.57%
b) Етикетиране: поставяне на етикети, които да показват продължителността на живота на дадения продукт, за да могат потребителите да избират най-дълготрайните продукти
27.45%
c)Продукти, подлежащи на ремонт: Увеличаване наличността на резервни части и осигуряване на по-лесен и по-евтин ремонт
62.25%
d) Европейският съюз не трябва да въвежда мерки, които да удължат продължителността на живота на продуктите
3.92%
e) Предпочитам да не давам отговор
1.08%

Въпрос 3.3

С цел намаляване на потреблението, смятате ли, че отговорните държавни органи трябва да регулират маркетинговите кампании?

(Посочете един отговор)

a) Да
80.37%
b) Не
16.39%
c) Предпочитам да не давам отговор
3.24%

В случай че сте дали положителен отговор, смятате, че съответните органи трябва:

(Посочете един отговор)

a) да осигурят достоверността на рекламите, като не позволяват излъчването на подвеждащи реклами, които популяризират даден продукт като екологично чист, когато това не отговаря на истината
41.51%
b) да забранят кампании, насърчаващи свръхпотреблението, като например „купете 3, платете само 1“
21.25%
c) Във всяка реклама да има информация за потребителите относно въздействието на дадения продукт върху околната среда
19.05%
d) да подкрепят маркетингови кампании за продукти с минимално въздействие върху околната среда
17.34%
e) Предпочитам да не давам отговор
0.85%

Въпрос 3.4

Европейската комисия препоръчва на държавите членки да преминат от модела на данъчно облагане на доходите към модел на данъчно облагане на потреблението на материали, с цел да се създаде по-устойчиво общество. Трябва ли да се премине от данъци върху доходите към данъци върху потреблението и използването на ресурси?

(Посочете един отговор)

a) Да
59.82%
b) Не
24.56%
c) Предпочитам да не давам отговор
15.62%

Сесия 4: Към икономика без отпадъци?

Въпрос 4.1

Европейската комисия постави дългосрочната цел до 2050 г. да постигнем икономика, в която нищо не се губи, а материалите биват използвани многократно, когато това е възможно. Част от насърчаването на идеята за т.нар. 'кръгова икономика' е прилагането на следната последователност от действия за намаляване на отпадъците: намаляване, повторно използване, рециклиране и компостиране, изгаряне с цел производство на енергия, депониране. Според Вас, какво трябва да се стремим да постигнем?

(Посочете един отговор)

а) Трябва да намалим количеството на отпадъците, които изхвърляме, но това не е най-належащото предизвикателството в бъдеще
16.67%
b) Трябва да се стремим към икономика, в която не се изхвърлят отпадъци, но също така трябва да бъдем по-големи реалисти, а не прекалено амбициoзни, по отношение на времевия период
38.33%
c) През 2050 г. трябва да имаме икономика без отпадъци, независимо какво ще ни струва постигането на тази цел (включително налагане на строги регулации на гражданите и бизнеса)
40%
d) Постигането или не на тази цел трябва да се остави изцяло на пазара
2.35%
e) Предпочитам да не давам отговор
2.65%

Въпрос 4.2

Кои са най-добрите начини за намаляване на количеството неоползотворена храна, която в крайна сметка се изхвърля?

(Посочете до три отговора)

a) Да се повиши осведомеността относно начините за предотвратяване на разхищението и изхвърлянето на храна (например като се обясни разликата между „най-добър до“ и „срок на годност“, като се дават насоки за правилно планиране на покупките, как да се готви с неизконсумирана храна, как да се съхранява храната и т.н.)
66.57%
b) Да се насърчава използването на иновативни и интелигентни опаковки, които могат да бъдат запечатвани повторно и да следят за свежестта на храната
33.73%
c) Да се стимулира производство ‚точно на време‘ (т.е. да се произвежда единствено продукта, който е необходим, в точното количество, което е нужно, като това се случва в правилното време на правилното място)
43.26%
d) Да се предлагат порции в подходящи размери и в опаковки с минимален отпадък
39.33%
e) Да се събират разделно хранителните отпадъци от домакинствата, чрез предоставяне на подходящи и икономически привлекателни схеми за компостирането им
32.35%
f) Да се събира разделно храната, която иначе би била изхвърлена, но все още е годна за консумация
37.17%
g) Предпочитам да не давам отговор
0.29%

Въпрос 4.3

Представете си, че в дългосрочна перспектива Европейският съюз постави за цел 80% от старите мобилни телефони да бъдат повторно използвани и рециклирани. Какво трябва да направи Европейският съюз, за да бъде постигната тази цел?

(Посочете до два отговор)

a) Да се стимулира потребителя да връща стария си телефон, когато купува нов (напр. чрез даване на отстъпка за новия телефон)
65.78%
b) Да бъде задължително връщането на стария телефон при покупка на нов
15.93%
c) Да се насърчават схеми за отдаване под наем/лизинг на мобилни телефони вместо закупуването им
6.19%
d) Да се даде стимул на производителите да подобряват (т.нар. ъпгрейд ) и ремонтират старите телефони
33.63%
e) Да се задължат производителите да правят телефоните по такъв начин, че вложените материали да могат да бъдат лесно разделяни един от друг и рециклирани
59%
f) Настоящите цели за възстановяване, повторно използване и рециклиране са достатъчно амбициозни
1.18%
g) Предпочитам да не давам отговор
0.49%

Въпрос 4.4

Какво трябва да направи Европейският съюз, за да противодейства на търговията с материали, които се добиват в зони на въоръжени конфликти, от които печелят страните в дадения конфликт?

(Посочете един отговор)

a) Да се въведе доброволна схема за сертифициране на компании, които се занимават със суровини, доказваща, че сред търгуваните минерали няма такива, които са добити в зони на конфликт
17.84%
b) Да се изработят нормативни документи за минералите, добивани в зони на въоръжени конфликти, обхващащи цялата производствена верига от мината до крайния потребител (компании, потребители)
42.75%
c) Да се даде приоритет на разработването на икономически изпълними начини за рециклиране на продукти, съдържащи минерали, добити в зони на въоръжени конфликти
31.37%
d) Не би трябвало да се противодейства, а да се остави на пазарните сили да определят посоката на развитие на този вид търговия
2.45%
e) Предпочитам да не давам отговор
5.59%

Въпрос 4.5

Според вас, кой от посочените по-долу е най-добрият начин, по който може да действа Европейският съюз, когато става въпрос за внос на суровини и износ на отпадъци при постигане на икономика с нулеви отпадъци?

(Посочете до два отговора)

a) Европейският съюз трябва да запазва продуктите, които съдържат редки материали и материали с възможен произход от зони на конфликт, с цел повторната им употреба и рециклиране
44.22%
b) Европейският съюз може да внася от трети страни редки материали, съдържащи отпадъци, и материали с възможен произход от зони на конфликт, единствено в случай че тук те могат да бъдат преработени по по-устойчив начин, отколкото на други места
18.24%
c) Европейският съюз трябва да въведе постепенни забрани за използването на опасни/токсични части в продуктите (като тези в електрониката)
47.45%
d) Европейският съюз трябва да се противопостави на (нелегалния) превоз за опасни отпадъци към по-бедните региони
45.59%
e) Опасни отпадъци могат да бъдат изнасяни в трети страни, само ако е гарантирано, че местните условия на труд са справедливи, а стандартите за безопасност и опазване на околната среда са адекватни
15%
f) Предпочитам да не давам отговор
3.24%

Въпроси за оценка

1) Участието в този граждански панел промени ли мнението Ви относно устойчивото потребление?

a) Да, сега мнението ми е по-позитивно
62.83%
b) Да, сега мнението ми е по-негативно
1.1%
c) Не, мнението ми е същото както и преди събитието.
33.97%
d) Не мога да преценя.
2.1%

2) Бихте ли участвал/а в граждански панел, ако бъдете поканен/а отново?

a) Да .
88.56%
b) Не
0.9%
c) Може би.
9.75%
d) Не мога да преценя
0.8%
Моля, посочете доколко сте съгласен/съгласна със следните твърдения

3) „Мисля, че информационната брошура и видео материалите представиха различните гледни точки балансирано и подробно.“

a) Изцяло се съгласявам.
41.05%
b) Съгласявам се.
50.8%
c) Не мога да преценя.
6.66%
d) Не се съгласявам.
1.19%
e) Изобщо не се съгласявам.
0.3%

4) „Различни мнения и възгледи бяха представени и обсъдени от участниците в дискусията на моята маса“

a) Изцяло се съгласявам.
49.9%
b) Съгласявам се.
42.43%
c) Не мога да преценя.
4.98%
d) Не се съгласявам.
2.39%
e) Изобщо не се съгласявам.
0.3%

5) „Сходни прояви, насърчаващи диалога в Европа, трябва да бъдат организирани и в бъдеще“

a) Изцяло се съгласявам.
69.28%
b) Съгласявам се.
27.61%
c) Не мога да преценя.
3.01%
d) Не се съгласявам.
0.1%
e) Изобщо не се съгласявам.
0%

6) „Смятам, че гражданският панел генерира ценни сведения за политиците и законотворците“

a) Изцяло се съгласявам.
33.03%
b) Съгласявам се.
44.81%
c) Не мога да преценя.
17.62%
d) Не се съгласявам.
3.83%
e) Изобщо не се съгласявам.
0.7%

8) „Като цяло съм доволен/доволна от организацията на гражданския панел в моята държава“

a) Изцяло се съгласявам.
57.59%
b) Съгласявам се.
35.48%
c) Не мога да преценя.
4.82%
d) Не се съгласявам.
1.91%
e) Изобщо не се съгласявам.
0.2%